hoi nghi trien khai KH vms

Sáng ngày 18/1/2013, Công ty Thông tin di động đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2013.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Vũ Tuấn Hùng – TGĐ Tập đoàn VNPT, Ông Triệu Tiến Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Phó TGĐ Tập đoàn VNPT – Chủ tịch Công ty Lê Ngọc Minh, TGĐ Mai Văn Bình, Các Phó TGĐ cùng Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các vị đại biểu, khách quý.

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch Lê Ngọc Minh đã báo cáo tình hình SXKD năm 2012 của Công ty: “Năm qua dù là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, ngành thông tin di động năm 2012 ghi nhận cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà mạng lớn, sự thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng… tuy nhiên doanh thu phát sinh toàn Công ty hoàn thành 100% kế hoạch năm, trong đó doanh thu kinh doanh dịch vụ thông tin di động tăng 10,5 % so với năm 2011; Lợi nhuận trước thuế đạt 102% kế hoạch năm và tăng 5% so với năm 2011”.

Cũng theo đánh giá của Chủ tịch Công ty thì “Có thể nói trong bối cảnh khó khăn chung của toàn xã hội, bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư năm 2012 của chủ sở hữu không tăng, việc hoàn thành các chỉ tiêu do Tập đoàn giao và doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, lợi nhuận của Công ty vẫn tăng so với năm 2011 đã thể hiện sự phấn đấu, nỗ lực rất lớn của toàn thể đội ngũ CB-CNV Công ty Thông tin di động „.

Trên cơ sở những thành tích đạt được, theo nhận định của Chủ tịch, nền kinh tế chung trong năm 2013 sẽ tiếp tục khó khăn, do vậy Công ty cần tập trung toàn lực với tinh thần tiến công, quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Tập toàn giao, tiếp tục đổi mới trong quản trị doanh nghiệp, đa dạng hoá phương thức bán hàng, đầu tư có trọng điểm, tăng cường chất lượng mạng lưới …

Ông Vũ Tuấn Hùng – TGĐ Tập đoàn đã chúc mừng những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Ông lưu ý Công ty cần chú trọng phát triển đầu tư ra nước ngoài đồng thời hỗ trợ, hợp tác tích cực với các đơn vị trong Tập đoàn.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Lê Ngọc Minh thay mặt toàn thể CBCNV cảm ơn sự quan tâm và những chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ và của Tập đoàn. Trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Thìn, Công ty sẽ tiếp tục duy trì thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để có được kết quả tốt đẹp nhất, làm tiền đề để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

(Nguồn: VMS)

In the morning of January, 18, 2013 Sáng ngày 18/1/2013, VMS organized Conference in Plan Implementation for 2013.

To attend the conference are Mr. Nguyen Minh Hong – Deputy Minister of Information and Communications, Mr. Vu Tuan Hung – CEO of VNPT, Mr. Trieu Tien Thang – Vice Chairman of Vietnam Post Trade-Union, Vice CEO of VNPT and Chairman Le Ngoc Minh, CEO Mai van Binh, Vice CEOs, with managers of departments, member units, delegates, and honoured guests.

At the opening of the conference, Chairman Le Ngoc Minh reported the company operation in 2012: “ Last year had economic difficulties, and telecom industry in 2012 observed a fierce competition between big mobile providers and consumer’s spend tightening, etc. However, the Company still completed 100% plan in revenue, among that mobile service business revenue grew at 10.5% comparing to 2011; Earning before tax reached 102% plan and increased 5% in comparison with 2011”.

According to the Chairman: “ In the common social difficulties, and also investment capital did not raise in 2012, achieving targets set by VNPT, and the ratio of earning to investment capital, and earning still increased comparing with 2011 have prove great efforts of all VMS labour.

Based on these achievements, in the Chairman‘s observation, the economy still has challenges in 2013, therefore the Company needs to assemble all resources with attacking and high effort spirit to reach plan targets VNPT gave, and continuously renovate in corporte administration, diversify sales techniques, priorities investment, and strengthen network quality, etc.

Mr. Le Tuan Hung – CEO of VNPT congratulates achievements the Company reached in the last year. He reminds the company needs to develop investment abroad , and supports and cooperates with other units in VNPT.

At the end of the conference, Chairman Le Ngoc Minh on be half of all the Company labour thanks  the care and deep guide from leaders of the ministry and VNPT. In the end months of Nham Thin year. The Company will continuously promote operation to get the best result, creating the gateway to complete the main missions successfully in 2013.

(Source: VMS)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Bản quyền thuộc Mobifone Global. Tư vấn và thiết kế bởi Youth Media

Lượt truy cập:34354 - Trực tuyến:1