VNP_8866

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT 2012 kết thúc tốt đẹp

Hà Nội, ngày 5 tháng 03 năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2012 tại khách sạn Bảo Sơn.

Đại hội cổ đông lần này, VNPT Global đã thông báo một số quyết định quan trọng về đổi mới liên quan đến việc bổ sung và thay đổi nhân sự cao cấp của công ty. Cụ thể là Ông Nguyễn Đăng Nguyên, phó tổng giám đốc Công ty Thông tin Di động VMS được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Đào Phương Hoa, kế toán trưởng Trung tâm cước VMS/MobiFone được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban kiểm soát. Ngoài ra đại hội cổ đông đã bầu bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát: ông Alvin Oei hiện đang đảm nhận vị trí phó giám đốc Phát triển kinh doanh quốc tế của tập đoàn STT và bà Phùng Thị Hải Yến, chuyên viên ban kiểm soát VMS/MobiFone.

Copyright by Mobifone Global. Consulted and designed by Youth Media

Total:34355 - Online:1