×

Dịch vụ Công nghệ thông tin

Dịch vụ đánh giá an ninh mạng

Cung cấp giải pháp toàn diện nhằm tối ưu hoá giải pháp an ninh mạng, an toàn dữ liệu cho các hệ thống mạng.

Bao gồm các dịch vụ:

- Kiểm thử xâm nhập cho máy chủ và thiết bị mạng

- Đánh giá an toàn thông tin mạng LAN

- Đánh giá an toàn thông tin mạng Wifi

- Đánh giá an toàn ứng dụng (Kiểm thử xâm nhập cho ứng dụng)