×

Tầm nhìn và Sứ Mệnh

Sứ mệnh:

Cung cấp các dịch vụ viễn thông, dịch vụ content, giải pháp công nghệ tiên tiến tại thị trường trong và ngoài nước. Mang lại giá trị cao nhất cho các cổ đông. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

Tầm nhìn:

Trở thành Công ty con chủ lực của Tổng công ty viễn thông MobiFone trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh quốc tế, dựa trên các trụ cột: Telecom; Giá trị gia tăng: CNTT; Giải pháp công nghệ.