×

Tin tức / Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VIỄN THÔNG/KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

DIGITAL MARKETING

Kỹ sư giải pháp

Cán bộ kinh doanh dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ viễn thông/CNTT (AM)

Vận hành khai thác và ứng cứu thông tin mạng viễn thông

Tuyển dụng Phó Giám đốc Trung tâm Giá trị gia tăng

Tuyển dụng chuyên viên xúc tiến bán hàng giải pháp (AM)

Tuyển dụng chuyên viên quản lý kỹ thuật dịch vụ đa phương tiện và giá trị gia tăng

Tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật giải pháp công nghệ

Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh dịch vụ Viễn thông

Tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch - Đầu tư