×

Điều khoản và điều kiện

 

Website này là sở hữu và được quản lý bởi Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn Cầu (sau đây gọi là "MobiFone Global" hoặc "chúng tôi"). Khi bạn truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây (sau đây gọi là "Điều khoản và điều kiện"). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng website này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, thiết kế, biểu tượng, logo và các tài liệu khác trên website này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của MobiFone Global hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phát hành, tái bản, sửa đổi, chuyển nhượng, bán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website này mà không có sự cho phép bằng văn bản của MobiFone Global hoặc các bên thứ ba có liên quan.

2. Giới hạn trách nhiệm
MobiFone Global cố gắng đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của các thông tin trên website này. Tuy nhiên, MobiFone Global không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc lỗi nào trong các thông tin trên website này. MobiFone Global cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng website này.

3. Liên kết đến các website khác
Website này có thể chứa các liên kết đến các website khác do các bên thứ ba quản lý. MobiFone Global không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc hoạt động của các website đó. Việc bạn truy cập hoặc sử dụng các website đó là hoàn toàn tự nguyện và có nguy cơ của riêng bạn.

4. Thay đổi Điều khoản và điều kiện
MobiFone Global có quyền thay đổi Điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản và điều kiện thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website này sau khi có thay đổi Điều khoản và điều kiện có nghĩa là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

5. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.