×

Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  • ( 01-10-2021 | 14:40 )
Ngày 24 tháng 06 vừa qua, tại trụ sở Công ty, Công ty MobiFone Global đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 

Ngày 24 tháng 06 vừa qua, tại trụ sở Công ty, Công ty MobiFone Global đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội có 09 cổ đông, đại diện cho 13.057.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông của MobiFone Global đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua đề xuất về lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng MobiFone Global đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao phó. Tổng doanh thu hợp nhất của MobiFone Global năm 2020 đạt 1.256,28 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41,03 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2019. Tổng doanh thu Công ty mẹ năm 2020 đạt 878,71 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm, tăng 25% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 36,15 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2019.

Với những thành quả đạt được ấn tượng trong năm 2020, MobiFone Global thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với mức 15% bằng tiền mặt.

Về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 cũng được Đại hội cổ đông thông qua với các chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2020: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tăng 05 % so với năm 2020 và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH là 21,3%.

Năm 2021 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt với tác động của dịch bệnh Covid 19 đến toàn bộ nền kinh tế, MobiFone Global sẽ tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, ổn định, đồng thời phát triển các dịch vụ, công nghệ mới phù hợp xu thế của thị trường hướng đến phát triển bền vững và đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.