×

Dịch vụ Viễn thông

Dịch vụ Add On: Managed Services

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như thiết kế, triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu hệ thống CNTT mà các doanh nghiệp vẫn thường tự làm

Các dịch vụ của Managed Service:

* Quản lý vận hành hệ thống mạng - Network Management

- Cấu hình  hệ thống cho các node mạng.

- Quản lý hệ thống network và máy chủ.

- Thiết kế cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ.

- Lập kế hoạch lắp đặt các máy tính và các thiết bị mạng.

- Cài đặt, cấu hình kiểm soát truy cập trên các thiết bị bảo mật.

- Đề xuất các dự án CNTT cấp thiết cần được triển khai.

- Báo cáo tình hình hệ thống mạng CNTT.

-Giám sát hệ thống mạng lưới 24/7/365.

* Help Desk:

- Xử lý ngay sự cố trong thời gian ngắn nhất.

- Hệ thống được kiểm tra định kì hàng tháng. 

- Bảo trì thiết bị ngoại vi, tích hợp hệ thống khác. 

- Vận hành các hệ thống Điện nhẹ, CNTT

- Bảo trì hệ thống mạng LAN.

- Cảnh báo các nguy cơ có thể xẩy ra với hệ thống.